Menu


25 maart 2023

I Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Begrippen

 1. A&A Appdesign: is een handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer [59549033].
 2. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met A&A Appdesign een overeenkomst aangaat, is aangegaan of een opdracht verstrekt tot levering van producten en/of diensten.
 3. Overeenkomst: iedere schriftelijke en/of mondelinge afspraak die tussen A&A Appdesign en de afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
 4. Producten en diensten: het onderwerp van één (of meerdere) overeenkomst(en).
 5. Offertes, aanbiedingen: voorstellen van A&A Appdesign aan de afnemer tot het aangaan van een overeenkomst.
 6. Opdrachtbevestiging: een door A&A Appdesign verstrekte schriftelijke verklaring waarin A&A Appdesign haar acceptatie beschrijft van een door haar eerder gedaan mondeling aanbod of schriftelijke offerte.
 7. Opleveringsdocument: een door A&A Appdesign verstrekte schriftelijke verklaring waarin A&A Appdesign de afnemer informeert over de (op)levering van producten en/of diensten zoals deze met de afnemer is overeengekomen. Een oplevering kan ook van toepassing zijn bij deelleveringen of afronding van een projectfase.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de afnemer en A&A Appdesign gesloten overeenkomsten.
 2. De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst van toepassing zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, overeenkomst

 1. Het uitbrengen van een al dan niet met de offerte of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie, budget opgave of soortgelijke mededeling verplicht A&A Appdesign niet tot het sluiten van een overeenkomst met de afnemer.
 2. Offertes of aanbiedingen van A&A Appdesign zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een offerte of aanbieding wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand door afnemer is aanvaard, tenzij anders is bepaald in de offerte of aanbieding.
 3. Een overeenkomst tussen de afnemer en A&A Appdesign kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. De afnemer kan slechts rechten ontlenen aan de overeenkomst indien A&A Appdesign een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft verstrekt aan de afnemer.
 4. Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in de oorspronkelijke overeenkomst gelden slechts indien deze schriftelijk zijn vastgelegd in een separate overeenkomst, die door A&A Appdesign schriftelijk is bevestigd.
 5. Alle opgaven door A&A Appdesign van specificaties en/of andere aanduidingen van producten en diensten zijn met zorg gedaan. A&A Appdesign kan echter niet instaan dat zich terzake geen afwijkingen kunnen voordoen.
 6. Een overeenkomst komt tot stand nadat A&A Appdesign een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat A&A Appdesign met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar aantekent.
 7. Voor diensten/leveringen/producten waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protest aantekent.
 8. A&A Appdesign is bevoegd, als zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 9. In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt A&A Appdesign zich het recht voor om de door A&A Appdesign reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 10. Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door A&A Appdesign schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door A&A Appdesign.

Artikel 4: Annulering

 1. De afnemer is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat A&A Appdesign met de uitvoering is begonnen, mits de afnemer de voor A&A Appdesign hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door A&A Appdesign geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die A&A Appdesign reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, zulks uitsluitend en bindend door A&A Appdesign vast te stellen.

Artikel 5: Prijzen, tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven van A&A Appdesign zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 2. De door A&A Appdesign opgegeven prijs geldt uitsluitend voor de prestatie conform de in de overeenkomst vastgelegde specificaties.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien tussen A&A Appdesign en afnemer geen prijs is overeengekomen zullen de dan geldende prijzen, tarieven en/of nacalculatie(s) van A&A Appdesign gelden.
 5. Een als schatting/indicatie/budget opgegeven prijs is niet bindend.
 6. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, etc. In geval van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren is A&A Appdesign gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat A&A Appdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van één maand de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefswijziging zou ingaan.
 8. In geval van tijdelijke promotieacties geldt dat A&A Appdesign alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren als A&A Appdesign in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad strekt. Als het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden, kan er geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.
 9. Kosten voor A&A Appdesign die voortvloeien uit het niet nakomen van (project)afspraken zoals bedoeld in artikel 9 zullen te allen tijde ten laste van de afnemer zijn. De daartoe door A&A Appdesign gehanteerde tarieven en specificatie(s) van werkzaamheden zullen in geval dergelijke omstandigheden zich voordoen bindend zijn voor de afnemer.

Artikel 6: Prijs-, tariefswijzigingen

 1. A&A Appdesign is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich een of meer van de volgende omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
  1. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten, fabricaten en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn,
  2. stijging van verzend- en transmissiekosten, van lonen, van werkgeverslasten van sociale- en volksverzekeringen, van fiscale heffingen, van de met de arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande heffingen van de overheid op grondstoffen, materialen, producten, energie of reststoffen, een wijziging in de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met het voornoemde vergelijkbaar zijn.
 2. Indien afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst onduidelijke teksten, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, foto's, etc., ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden of in andere zin ondeugdelijke materialen en/of producten of op ondeugdelijke wijze aan A&A Appdesign levert, waardoor A&A Appdesign genoodzaakt wordt tot het verrichten van meer werkzaamheden en/of het maken van meer kosten, dan is A&A Appdesign gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met deze kosten en/of de aan de werkzaamheden verbonden kosten, zulks uitsluitend te beoordelen door A&A Appdesign.
 3. A&A Appdesign is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien de afnemer na wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties wijzigingen aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties. A&A Appdesign zal binnen redelijke grenzen hieraan meewerken, indien de te verrichten prestatie niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie.
 4. A&A Appdesign kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Met inachtneming van deze voorwaarden zijn overeengekomen prijzen geldend voor de overeenkomst.

Artikel 7: Betaling

 1. De afnemer zal de hem krachtens de overeenkomst in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld, binnen 14 dagen na factuurdatum aan A&A Appdesign betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De bedragen dienen op een door A&A Appdesign aan te wijzen bankrekening te worden gestort.
 2. A&A Appdesign is gerechtigd bij een overeengekomen prestatie in gedeelten, na (op)levering van ieder gedeelte/fase, dit aan de afnemer in rekening te brengen. Een betaalmoment wordt door A&A Appdesign schriftelijk kenbaar gemaakt d.m.v. een (deel) oplevering. De kosten voor de gehele overeenkomst kunnen door A&A Appdesign in een keer in rekening worden gebracht.
 3. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van A&A Appdesign op de afnemer direct opeisbaar.
 4. Indien de afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf het moment van overschrijden van de betalingstermijn, de wettelijke rente verschuldigd. A&A Appdesign is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of een gedeelte daarvan waarin de afnemer zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
 5. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van €350,-.
 6. Indien de afnemer, door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen, een aanmaning noodzakelijk maakt worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van €15,- in geval van een aanmaning en €30,- in geval van een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 5 bedongen rente in rekening gebracht.
 7. Indien A&A Appdesign daartoe aanleiding ziet, kan A&A Appdesign nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten voor onbepaalde tijd.
 8. Bij nieuwe relaties worden de eerste opdrachten enkel geleverd indien de betaling vooruit wordt gedaan (tenzij schriftelijk anders is overeengekomen). Zolang A&A Appdesign geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen onder betaling vooruit geleverd. Binnen de door A&A Appdesign toegestane kredietlimiet dient betaling te zijn bijgeschreven binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 9. Iedere betaling door de afnemer strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

Artikel 8: Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering terplaatse waar A&A Appdesign haar bedrijf uitoefent.
 2. A&A Appdesign is niet gehouden in gedeelten producten te leveren of diensten te verrichten.
 3. De afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. De afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de te leveren producten en/of diensten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.
 4. Iedere levering door A&A Appdesign aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van het eigendom, totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 5. Indien vervoer of transmissie van te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer draagt het risico tijdens het transport. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoon/datanet en/of andere netwerken en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 6. Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag A&A Appdesign de diensten/producten en/of leveringen van de volgende fase(n) uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. In geval van deelleveringen is A&A Appdesign gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

Artikel 9: Leveringstermijn

 1. Alle door A&A Appdesign genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan A&A Appdesign bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een finale termijn, indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, oververminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.
 2. Bij niet tijdige levering dient A&A Appdesign schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 3. Overschrijding van de door A&A Appdesign opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 4. De binding van A&A Appdesign aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de afnemer wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst aan te brengen of indien afnemer zich niet houdt aan de daartoe overeengekomen projectafspraken waarbij afnemer, of derden onder verantwoordelijkheid van afnemer acterende partijen, de voortgang van een A&A Appdesign levering belemmeren of hebben belemmerd.
 5. De afnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst door A&A Appdesign gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering mogelijk te maken.
 6. Bij niet-naleving van het in lid 2 en lid 3 bepaalde van dit artikel door afnemer is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is de afnemer in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door A&A Appdesign nodig is. A&A Appdesign is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de afnemer dit verzuim herstelt. Daarna zal A&A Appdesign de overeenkomst binnen redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Inspectie en klachten

 1. De afnemer is gehouden met bekwame spoed na (op)levering te onderzoeken of A&A Appdesign de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden A&A Appdesign terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
 2. A&A Appdesign is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de afnemer in gebreke is gebleven in het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 4. De prestatie van A&A Appdesign geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de afnemer het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
 5. A&A Appdesign is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of teksten of materialen of informatiedragers die door de afnemer zijn verstrekt.
 6. Wanneer de afnemer uiterlijk 8 dagen na de ontvangst van een factuur van A&A Appdesign geen schriftelijke aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Artikel 11: Garantie

 1. De garantie houdt uitsluitend in dat A&A Appdesign naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van A&A Appdesign. Verbruiksartikelen als kantoorartikelen, toners, cartridges, disc-packs en geheugendragers, worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van A&A Appdesign. Gebreken dienen schriftelijk bij A&A Appdesign te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane digitale of schriftelijke gegevens valt niet onder de garantie.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan A&A Appdesign zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 3. Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door A&A Appdesign vervaardigde goederen de garantie voor een periode van één maand vanaf het tijdstip van levering.
 4. Voldoening aan haar garantieverplichting door A&A Appdesign, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is A&A Appdesign niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
 5. Indien de goederen door A&A Appdesign van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. A&A Appdesign zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
 6. Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door A&A Appdesign volledig bij de afnemer in rekening worden gebracht.
 7. In geval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door A&A Appdesign nader op te geven adres.
 8. Als de afnemer in het kader van de garantie recht heeft op garantie, doch de reparatie weigert, komt dit voor rekening en risico van de afnemer en belet dit de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van A&A Appdesign te voldoen. Als de betrokken goederen zich onder A&A Appdesign, of onder verantwoordelijkheid van A&A Appdesign bij derden, bevinden worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. De afnemer is gehouden om alle door A&A Appdesign noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan A&A Appdesign te voldoen.

Artikel 12: Inhoud en wijziging overeenkomst

 1. De afnemer draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door A&A Appdesign niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen.

Artikel 13: Auteursrechten, intellectueel eigendom

 1. De afnemer garandeert A&A Appdesign dat door nakoming met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de geldende Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De afnemer vrijwaart A&A Appdesign zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 2. Voor onder beheer van A&A Appdesign ontwikkelde producten, verkrijgt de afnemer na levering door A&A Appdesign het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door A&A Appdesign in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van enige geldende Auteurswet of regelgeving daaromtrent.
 3. Voor onder beheer van A&A Appdesign ontwikkelde producten verkrijgt de afnemer in geen geval enig recht van intellectueel eigendom met betrekking tot het geleverde. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij A&A Appdesign en/of haar toeleveranciers.
 4. Indien de door A&A Appdesign verrichte werkzaamheden onder beheer van de afnemer vallen en deze werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma ́s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal A&A Appdesign die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan afnemer overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan A&A Appdesign verschuldigde bedragen heeft voldaan. Onverlet blijft echter het recht van A&A Appdesign haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

Artikel 14: Overmacht

 1. Indien A&A Appdesign door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de overmachtstoestand drie maanden of langer duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 3. Ingeval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van A&A Appdesign onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van A&A Appdesign kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend problemen bij toeleveranciers van A&A Appdesign, transporten/of transmissiefaciliteiten en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. A&A Appdesign is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verminderde goodwill, verlies van gegevens en immateriële schade.
 2. A&A Appdesign is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van A&A Appdesign. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. A&A Appdesign is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/ of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan A&A Appdesign toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door A&A Appdesign afgesloten verzekering.
 4. De afnemer vrijwaart A&A Appdesign en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materieel en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door A&A Appdesign geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van A&A Appdesign en/of door ingeschakelde derden.
 5. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van A&A Appdesign in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van A&A Appdesign in de periode van drie maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
 6. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15.1 tot en met 15.5 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van A&A Appdesign te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door A&A Appdesign aan afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan binnen een overeenkomst.

Artikel 16: Ontbinding van de overeenkomst, verzuim

 1. Indien de afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden van A&A Appdesign voortvloeien, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is A&A Appdesign gerechtigd de uitvoering van alle afgesloten overeenkomsten met de afnemer direct op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf of organisatie van de afnemer zullen alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij A&A Appdesign de afnemer binnen een redelijke termijn laat weten nakoming van de gehele overeenkomst of gedeelte daarvan te vorderen. In dat geval is A&A Appdesign gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende zeker is gesteld.

Artikel 17: Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van A&A Appdesign.

Artikel 18: Geheimhouding

 1. A&A Appdesign verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van afnemer ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.

Artikel 19: Beding van non-overname

 1. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst geen bij de uitvoering van die specifieke opdracht betrokken bij de wederpartij in dienst zijnde medewerkers in dienst nemen dan wel feitelijk via derden binnen de eigen organisatie of een daaraan gelieerde onderneming tewerkstellen zonder elkaars vooraf verkregen schriftelijke toestemming.
 2. Bij overtreding van genoemd verbod, verbeurt de in overtreding zijnde partij ten behoeve van de andere partij een onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst opeisbare boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding duurt, onverminderd het recht van de eisende partij de werkelijk geleden schade te vorderen.
 3. Het staat A&A Appdesign, haar medewerkers danwel ingehuurde derden niet vrij om binnen een jaar na afloop van deze overeenkomst zonder tussenkomst van afnemer opdrachten te aanvaarden of in dienst te treden bij de klanten van afnemer waarvoor via afnemer eerder opdrachten zijn uitgevoerd. Deze bepaling geldt niet indien A&A Appdesign een nader te bepalen vergoeding aan afnemer heeft voldaan.

Artikel 20 Toepassing recht, geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden of overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar, met dien verstande dat A&A Appdesign het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de afnemer aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges.

II Bijzondere voorwaarden Detachering

In aansluiting op het bepaalde in deel I van deze Algemene Voorwaarden, die hiervan integraal deel uitmaken, zijn de volgende bepalingen van toepassing indien A&A Appdesign op detacheringsbasis diensten verleent aan.

Artikel 21: Veiligheid

A&A Appdesign zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van afnemer op het gebied van veiligheid en beveiliging en zal haar medewerkers dienovereenkomstig instrueren.

Artikel 22: Faciliteiten

Afnemer is verplicht de met de uitvoering van de werkzaamheden belaste medewerkers adequate werkruimte, informatie en technische hulpmiddelen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Afnemer is verplicht de met de uitvoering van de werkzaamheden belaste medewerkers te voorzien van een parkeerplaats op redelijke loopafstand van de werkplek. Mocht afnemer daartoe niet bereid c.q. in staat zijn, dan zal de betreffende medewerker zelf voor een parkeerplaats zorgdragen en zullen de daarbij behorende kosten aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 23: Opgave bestede uren

Op de laatste werkdag van iedere maand zullen de medewerkers van A&A Appdesign aan afnemer, aan de hand van een zgn. Klanten Autorisatiestaat, opgave doen van de door hen in die maand aan de opdracht bestede uren en op verzoek van afnemer gemaakte kosten. De Klanten Autorisatiestaat zal terstond na ontvangst daarvan door afnemer worden goedgekeurd door ondertekening of met schriftelijke opgaaf van redenen afgekeurd en aan de betrokken medewerkers worden teruggegeven. Onverminderd het recht van A&A Appdesign om op andere wijze bewijs te leveren van de door de betrokken medewerkers bestede uren en gemaakte kosten zal A&A Appdesign op basis van die Klanten Autorisatiestaat haar facturen opmaken en aan afnemer in rekening brengen.

III Bijzondere Projectvoorwaarden

In aansluiting op het bepaalde in deel I en II van deze Algemene Voorwaarden, die hiervan integraal deel uitmaken, zijn de volgende bepalingen(Projectvoorwaarden) van toepassing.

Inzet afnemer

Van afnemer verwacht A&A Appdesign de volgende inzet:

 • Een vast aanspreekpunt/projectverantwoordelijke gedurende de looptijd van een project;
 • Beschikbaarheid van medewerkers voor interviews en terugkoppeling van bevindingen;
 • Beschikbaarheid van een projectleider. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de normale werkplanning van de afnemer;
 • Het aanleveren van de benodigde content/teksten in een door A&A Appdesign gespecificeerd formaat;
 • Testen en inspecteren van geleverde producten en/of diensten volgens artikel 10;
 • Het tijdig en in ruime mate beschikbaar stellen van de benodigde, kennis, infrastructuur en andere benodigde middelen om een project te kunnen opleveren.

Planning

Na ontvangst van een getekende aanbieding/offerte en betaling van de eerste termijn zal het project bij A&A Appdesign worden gestart. De detailplanning zal in overleg met onze projectmanager worden opgesteld. Het project kent verschillende faseringen die per fase wordt afgerond met een (deel) oplevering.

1e fase - Voorbereidingsfase

 • In deze fase worden ontwerpen gemaakt, w.o. een functioneel-, een technisch-, een grafisch ontwerp en/of een HTML model (prototype);
 • Na goedkeuring van de ontwerpen (waarin de afnemer binnen de strekking van de opdrachtbevestiging nog wijzigingen kan aangeven) zal het eindproduct worden ontwikkeld;
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of aanpassingen na goedkeuring van de voorbereidingsfase zijn mogelijk, doch kunnen meer kosten en meer tijd met zich meebrengen. De A&A Appdesign accountmanager of projectleider zal de afnemer hierover informeren;
 • Na acceptatie van de voorbereidingsfase sturen wij u een volgende termijn factuur.

2e fase - Realisatiefase

 • Gedurende de realisatiefase ontwikkeld en test A&A Appdesign het product of dienst zoals deze in zijn oorsprong is gedefinieerd tijdens de voorbereidingsfase;
 • D.m.v. een (deel) opleveringsdocument zal A&A Appdesign aan afnemer kenbaar maken dat deze fase is afgerond en dient de afnemer zijn inspectieplicht uit te voeren, zoals bedoeld in artikel 10, binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen;
 • Indien de afnemer tijdens de inspectie fouten in de geleverde producten of diensten constateert dan zal de afnemer deze fouten schriftelijk vastleggen op het daarvoor bestemde oplevering Respons formulier, voorzien van een duidelijke omschrijving. De fouten worden besproken met de afnemer;
 • Na overeenstemming over de fouten die opgelost moeten worden, wordt een definitieve afwerklijst opgesteld;
 • De activiteiten op de afwerklijst worden uitgevoerd binnen een gezamenlijk te bepalen periode.

3e fase - Standaard project oplevering

 • Na het afronden van de realisatiefase zal A&A Appdesign het product opleveren middels een schriftelijke oplevering waarin de opleverdatum van de overeenkomst is vermeld;
 • De afnemer heeft veertien dagen gelegenheid, na de datum van de oplevering, om eventuele geconstateerde gebreken van de geleverde producten of diensten, schriftelijk kenbaar te maken middels het Oplevering Respons formulier;
 • Na de opleverdatum zal A&A Appdesign de finale termijnfactuur aan de afnemer versturen;
 • De in genoemde opleverdatum in het Opleveringsdocument is de startdatum voor de garantietermijn.

Overleg

Projectoverleg vindt ten kantore van A&A Appdesign plaats. Indien overleg door de afnemer op een andere locatie gewenst is, dan zal A&A Appdesign de daarvoor werkelijk bestede uren (inclusief reistijd) bij de afnemer in rekening brengen volgens de geldende tarieven van A&A Appdesign, dit ter beoordeling van A&A Appdesign en bindend voor de afnemer. Aanlevering voorwaarden content/teksten

 • Een pagina zoals omschreven in het aanbod/de offerte bestaat uit maximaal één A4 pagina tekst en maximaal twee illustraties per pagina;
 • Alle materialen dienen digitaal aangeleverd te worden in een door A&A Appdesign aangegeven bruikbaar formaat.
 • De afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig (niet later dan een week na de in het opleverdocument genoemde datum van de voorbereidingsfase) aanleveren van de benodigde bronmaterialen (content/teksten). Bij het niet tijdig aanleveren van de bronmaterialen door de afnemer kan A&A Appdesign geen opleverdatum van het project garanderen en zal de oplevering afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de A&A Appdesign ontwikkelaars;
 • Het niet nakomen van de leververplichting (van bronmaterialen) ontslaat de afnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Systeem platform

De door A&A Appdesign geleverde (internet) producten of diensten worden standaard ontwikkeld en geschikt gemaakt voor de voorlaatste iOS versie en hoger, de voorlaatste Google Android versie en hoger. Mobiele browser gebaseerde oplossingen worden ontwikkeld voor Safari en Google Chrome. Indien de producten of diensten ook voor andere platformen (of browsers geschikt gemaakt moeten worden, dient u hiervoor specifieke aanvullende afspraken te maken met A&A Appdesign.

Credits

De afnemer accepteert dat A&A Appdesign haar logo op subtiele wijze op de buitenkant van de verpakkingen, de startpagina en/of op het creditscherm van de geleverde producten of diensten opneemt in de door A&A Appdesign geleverde producten of diensten.